Portelo Único

O Consejo Comarcal de El Bierzo forma parte da Rede de Oficinas Integradas de Atención á Cidadanía, o que configura o seu rexistro como oficina de contacto.

Admítese a presentación de solicitudes, escritos ou comunicacións dirixidos a:

  • Os órganos da Administración xeral do Estado.
  • Administración da Comunidade Autónoma de Castela e León.
  • Entidades de dereito público vinculadas ou dependentes daquelas, con independencia da súa localización.

Non se admitirán os escritos dirixidos aos seguintes órganos do Estado e entidades, ao non estar incluídos no ámbito de aplicación do convenio:

  • Administracións doutras comunidades autónomas que non sexan Castela e León.
  • Entidades locais (deputacións, concello etc.).
  • Universidades (excepto a UNED)
  • Cortes Xerais, Tribunal Constitucional e Consello Xeral do Poder Xudicial.
  • Defensor do Pobo e Tribunal de Contas.
  • Órganos xurisdicionais (xulgados e tribunais).
  • Rexistros Civil, Mercantil e da Propiedade.

O servizo non ten custo ningún para as persoas que o utilicen.