MENORES

ÁREAS DE ACTUACIÓN

PROTECCIÓN Á INFANCIA

Un equipo formado por psicólogos e traballadores sociais vixía e liquida situacións de desamparo de menores e das súas familias.

O servizo diríxese a menores de idade que se atopan en situación de desamparo ou de risco de desamparo, así como ás súas familias.

O Equipo de Protección de Menores encárgase de realizar actuacións e medidas de intervención necesarias para garantir a integración do menor nos seus grupos naturais de convivencia, nunhas condicións básicas suficientes que posibiliten a súa participación na vida familiar, económica, social e cultural e o seu desenvolvemento como persoa.

APOIO A FAMILIAS

Actuacións e medidas de intervención necesarias para garantir a integración dosmenores nos seus grupos naturais de convivencia, nunhas condicións básicas suficientes.

ACOLLEMENTOS

Seguimento de medidas de acollemento de menores en familias e residencias.

ADOPCIÓNS

Información e asesoramento nos procesos de adopcións nacionais e internacionais.

Marca CcBierzo

MENORES INFRACTORES

Un equipo multidisciplinar formado por unha psicóloga e tres educadoras familiares realiza un seguimento das medidas administrativas ou xudiciais que afectan a menores que cometeron unha infracción.

INTERVENCIÓN CON MENORES

Programa de colaboración que se encadra dentro do Sistema de Reforma de Menores. Existen dous tipos de medidas: medidas e actuacións administrativas (menores de 14 anos) e medidas xudiciais (maiores de 14 anos).

PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Programa gratuíto dirixido a familias onde se produce violencia exercida por menores cara a persoas adultas, tamén coñecida como violencia familiar ascendente.

CONTACTO MENORES

Sede do Consello Comarcal de O Bierzo.
Tel. 987 42 35 51 / 52
Protección a la infancia: menores@ccbierzo.com
Menores infractores: pif@ccbierzo.com