FUNCIÓNS RESERVADAS

As funcións públicas de Secretaría, comprensión da fe pública e o asesoramento legal preceptivo, funcións de control e fiscalización interna da xestión económico-financeira e presupostaria, e de contabilidade, tesourería e recadación son funcións necesarias en todas as corporacións locais.
Están reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional(BOE n.º 67, do 17 de marzo, de 2018).
Esas funcións realízanas os servizos de Secretaría, Intervención e Tesourería, baixo a dirección do secretario, o interventor e a tesoureira do Consello Comarcal de O Bierzo, funcionarios responsables destas.