ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Colaboración con municipios e pedanías

O Consello Comarcal presta asistencia técnica, xurídica e económica a municipios e xuntas veciñais. Tamén se encarga da xestión do Plan provincial de obras e servizos dentro do ámbito comarcal. A Diputación de León delega esta competencia na institución desde 1994.

Marca CcBierzo

FUNCIÓNS

ASISTENCIA XURÍDICA

Obras e servizos de competencia local.
Facendas locais.
Tramitación de expedientes.
Secretaría-Intervención.

ASESORAMENTO TÉCNICO

Informes técnico-urbanísticos.
Informes de obras e servizos.
Informática.
Informes económicos.
Memorias valoradas.
Inventarios de entidades locais.

PLAN DE XUNTAS VECIÑAIS

Xestión de axudas económicas para pequenas obras que se lles outorguen ás xuntas veciñais dos municipios da comarca.

FORMACIÓN

Cursos dirixidos a persoal das administracións locais da comarca.

contacto SAM

Sede do Consello Comarcal de O Bierzo.
Teléfono: 987 423551/52
sam@ccbierzo.com